ارسال به دوست  نسخه چاپي 

ابوالحسن‌زاده، مدیرکل غله استان آذربایجان شرقی:

برای تحقق کیفیت باید در سیاست‌ها تجدید نظر شود

پروسه تولید، نگهداری و توزیع گندم، آرد و نان در استان زیر نظر اکیپ نظارتی کارگروه آرد و نان استان انجام می‌شود.

 

ابوالحسنزاده، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان در مصاحبهای که به بهانه روز ملی کیفیت داشتیم، با ذکر مطلب فوق افزود: بر اساس مصوبه کارگروه آرد و نان استان اکیپ مشترکی داریم که به صورت هفتگی امر نظارت میدانی بر عملکرد واحدهای صنعتی را عهدهدار هستند.

وی با بیان اینکه کیفیت یکی از شاخصهای مهم در فروش و جذب مشتری وفادار در حوزه صنایع غذایی میباشد، اظهار داشت: واحدهای صنفی و صنعتی برای تداوم حضور در بازار و اقبال در فروش محصولات بایستی تولید کیفیتمحور را مد نظر قرار دهند.

وی افزود: البته در حال حاضر در حوزه آرد و نان سیاستهای حمایتی که دولت اجرا میکند، فضای رقابتی را آنگونه که باید در تولید نداریم، ولی بهترین وضعیت برای تحقق کیفیت، رفع انحصار و ایجاد بستر رقابت در تولید است. آنجاست که بدون اهرمهای نظارتی واحدهای صنفی و صنعتی جهت جذب مشتری بایستی تولید کیفی را جهت تداوم حضور باید رعایت کنند.

ابوالحسنزاده با بیان اینکه در استان آذربایجان شرقی راهاندازی واحدهای آزادپز در راستای ایجاد رقابت و ترغیب به فروش و عرضه نان کیفی در دستور کار قرار گرفت، گفت: 300 واحد آزادپز در مناطق مرفه شهر تبریز ایجاد شده که دارای کیفیت قابل قبول هستند که راهاندازی این واحدها موجب شده تا مردم در انتخاب نان اختیار داشته باشند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه جهت تحقق کیفیت در تولید بایستی در سیاستها تجدید نظر شود، افزود: در فضایی که یارانه به گندم، آرد و نان اختصاص مییابد، رقابت و کیفیت مورد نظر کمتر تحقق پیدا میکند و انگیزه تولید کیفی به نوعی از واحدهای تولیدی صنفی و صنعتی گرفته شده است. در صورت یکسانسازی نرخ و ایجاد فضای رقابتی صد درصد شکوفایی بیشتری در حوزه تولید کیفی خواهیم داشت.