ارسال به دوست  نسخه چاپي 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:

مجلس به دنبال حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه تحریم‌ها صدماتی را در تأمین ماشین‌آلات صنایع مختلف کشور به دنبال داشته است لذا تأکید رهبری منجر به آن می‌شود که شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تأمین قطعات و ماشین‌آلات، بیش از گذشته تقویت شوند.

 

 

عسگری در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستی بیان کرد: تقویت شرکتهای دانشبنیان، حلقههای وابسته به واردات را کاهش میدهد. متأسفانه در زمینه ماشینآلات صنایع مختلف، بسیار به واردات متکی هستیم که با این رویکرد میتوانیم کشور را از واردات بینیاز کنیم.

 

 

وی با اشاره به قانون مجلس درباره شرکتهای دانشبنیان اظهار کرد: در حال حاضر منتظر تصویب نهایی شورای نگهبان هستیم چرا که در این قانون، تمام روشها و راهکارها در جهت حمایت از شرکتهای دانشبنیان مطرح شده است.

عسگری با بیان اینکه قانون مجلس، بر حمایت از شرکتهای دانشبنیان بسیار اثرگذار خواهد بود، تصریح کرد: از آنجا که شرکتهای دانشبنیان داخل کشور، پتانسیل تولید را دارند، با حمایت از آنها شرایط برای رقابت و در نتیجه تجاریسازی مهیا خواهد شد.

 

خبرنگار: ساناز مرادیان عنبران