ارسال به دوست  نسخه چاپي 

معاون فناوري و تجاري‌سازي معاونت علمي و فناوري در گفت‌وگوي اختصاصي:

مرکز نوآوري صنايع غذايي، محلي براي حضور استارت‌آپ‌ها و کانون‌هاي دانش‌بنيان است

معاون فناوري و تجاري‌سازي معاونت علمي و فناوري گفت: مرکز نوآوري صنايع غذايي، مکاني است که با همت سيلوي تهران در اختيار معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري قرار گرفته است.

 

صالحي در گفتوگوي اختصاصي با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: اين مکان که بازسازي آن انجام شده، محلي براي حضور استارتآپها و کانونهاي دانشبنيان صنايع غذايي است.

وي افزود: مرکز نوآوري صنعت غذا داراي فضايي است که ميتواند بالاترين بهرهآوري را براي استارتآپها در صنعت غذا داشته باشد.

معاون فناوري و تجاريسازي معاونت علمي و فناوري با اشاره به ترغيب دانشجويان براي حضور در مرکز نوآوري صنعت غذا اظهار کرد: از آنجا که با طيف عظيمي از دانشجويان در دانشگاه آزاد، دانشگاه شاهد و دانشگاه علمي-کاربردي روبهرو هستيم، اميدواريم مکاني مناسب براي استقرار تيمها در مرکز نوآوري باشد.

صالحي در ادامه درباره حمايت از مرکز نوآوري تصريح کرد: حمايتهايي که ما در دستور کار قرار ميدهيم، راهنماي تيمهايي است که در مرکز نوآوري مستقر ميشوند. در کنار آن حمايتهاي مالي و ارتباط آنها با شرکتها و صنايع غذايي، مورد نياز کشور است که به آن توجه ميشود و اگر ايدههاي خوبي داشته باشند، در واقع به سود دو طرف خواهد بود.

معاون فناوري و تجاريسازي معاونت علمي و فناوري در پايان گفت: موضوع ما در استارتآپها اين است که خوني تازه در رگهاي فناوريهاي نوين صنعت غذا جاري شود و در اصل فناوريهاي نويني به صنعت غذا رسوخ خواهد کرد که قابليت تجاريسازي داشته باشد و در واقع علم و فناوري ايجاد شده تا به توليد مولد منجر بشود.