ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان البرز مطرح کرد:

تکنولوژي کارخانه‌هاي آرد البرز، به‌روزتر از خاورميانه

مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان البرز گفت: وضعيت برداشت گندم در استان البرز مطلوب است به گونه‌اي که ذخيره چهارماهه گندم استان تأمين است.

 

حسينپور در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: در حوزه گندم با مشکل ظرفيت ذخيرهسازي مواجه هستيم که بخش خصوصي به دنبال افزايش ظرفيت ذخيرهسازي است اما در مورد تأمين گندم مورد نياز استان با مشکل مواجه نيستيم و گندم ما طبق برنامه شرکت بازرگاني دولتي به اين استان ارسال ميشود.

وي با اشاره به وضعيت آسياباني در استان البرز تصريح کرد: از آنجا که توليدکننده گندم نيستيم و خريد سال جاري گندم استان 30 هزار تن تخمين زده شده است، به طور طبيعي به گونهاي برنامهريزي ميکنيم تا از گندم استانهاي توليدکننده و همچنين از گندمهاي وارداتي بهره بگيريم. اما اينکه کيفيت آرد استان البرز مطلوب است، به دليل توجهي است که در مرحله نخست آسيابانها به توليد باکيفيت اين محصول دارند ضمن آنکه در حوزه کنترل کيفي اداره غله، افراد کاردان مشغول به کار هستند و گندم از نظر علمي کاملاً زير نظر مسئولين کنترل کيفيت بررسي شده و گندمها با توجه به استانها، طبقهبندي و پروسه اختلاط پيش از ارسال به کارخانهها انجام ميشود و ما تلاشمان بر اين است که از اين طريق بر کيفيت آرد نظارت داشته باشيم.

حسينپور در ادامه درباره وضعيت حمل آرد گفت: درباره توزيع آرد از طريق شرکتهاي حمل و نقل، تا اين لحظه با مشکلي مواجه نبودهايم و به جهت اينکه 40 تا 42 درصد آرد استان تهران را تأمين ميکنيم، کارخانههاي آرد البرز از نظر تکنولوژي و زيرساختها در ايران و منطقه خاورميانه بهروز هستند و بر اساس جلسهاي که با مهندس ارشدي برگزار کرديم، مقرر شد که سهميه گندم استان تهران در سيلوهاي اداره کل غله استان البرز ذخيرهسازي شود تا زمان کمتري براي توليد آرد و حمل آن به واحدهاي خبازي تهران سپري گردد.