ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مديرکل استاندارد استان تهران در گفت‌وگوي اختصاصي:

توليد فر بدون استاندارد ملي، خلاف قانون است

مديرکل استاندارد استان تهران گفت: فراورده فرهاي پخت نان با حرارت غيرمستقيم، مشمول استاندارد اجباري است و بر اساس مقررات و قوانين و روش‌هاي اجرايي مرتبط، پروانه استاندارد براي واحدهاي متقاضي صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد، صادر مي‌گردد.

 

طاهري در گفتوگوي اختصاصي با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: در خصوص نحوه نظارت بر اجراي استاندارد در مورد اين نوع محصول که عمدتاً بر اساس توليد مطابق با سفارش فعاليت دارند، واحدهاي توليدکننده بايد با شرکت بازرسي تاييد صلاحيت شده در زمينه فراورده موصوف، قرارداد بازرسي صد درصد عقد نموده و پس از ارائه قرارداد مذکور و همچنين گواهي بازرسي از سوي شرکت بازرسي فني و تامين ساير شرايط حقوقي و همچنين معرفي مدير کنترل کيفيت واجد شرايط، براي صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام نمايند.

وي با اشاره به توليد محدود فرهاي پخت نان اظهار کرد: با توجه به نوع و تعداد محدود توليد در اين نوع فراورده خاص، امکان بازرسي صد درصدي از طريق شرکت بازرسي فني و همچنين نظارتهاي ادواري کارشناسان اداره نظارت بر اجراي استاندارد مقدور بوده و محصولات کاملاً تحت کنترل و نظارت استاندارد هستند.

مديرکل استاندارد استان تهران با اشاره به توليدکنندگان داراي استاندارد فر پخت تصريح کرد: در استان تهران مجموعاً 6 واحد توليدکننده فرهاي پخت نان حرارت غيرمستقيم، پروانه اخذ نمودهاند که از اين تعداد، دو فقره از پروانه واحدهاي توليدي، ابطال و يک فقره، تعليق گرديده و بديهي است در صورت مشاهده تخلف و عدول از شرايط قانوني و مقررات حاکم بر اجراي استاندارد، بلافاصله براي ارسال تذکر و اخطار در وهله اول و در صورت تکرار براي تعليق يا ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام ميگردد و در صورت توليد غيرمجاز، واحد توليدي متخلف به مراجع قضايي معرفي خواهد شد.

طاهري با اشاره به نقش استاندارد فرهاي پخت در راستاي تداوم صادرات گفت: براي حفظ بازارهاي بينالمللي و تداوم داد و ستد و تجارت و تسريبخشي حضور کالاهاي ايراني در بازارهاي برونمرزي، لازم است که محصولات از کيفيت قابل قبول و مورد پذيرش برخوردار باشند که با توجه به اينکه استانداردهاي ملي بر اساس استانداردهاي بينالمللي تدوين ميگردند و انطباق با استاندارد ملي مرتبط با محصول به معناي پذيرش کالا از لحاظ کيفيت است لذا لازم است توليدات با استاندارد عرضه گردد.