ارسال به دوست  نسخه چاپي 

افزايش بازدهي محصولات با استفاده از داده‌ها

به گزارش نگاه هستي و به نقل از ميلر، در ماه اکتبر سال 2019، کمپاني بولر سيستم جديد خود را با نام Buhler Insights Yield Management System راه‌اندازي نمود و هدف از اين کار را افزايش ميزان توليد در شرکت‌هاي کوچک‌تر بيان کرد که بعضي از آن‌ها به صورت خانوادگي اداره مي‌شوند و در آسيا، هند و آفريقا واقع شده‌اند.

 

تمايل به استفاده از چنين سيستمي در شرکتهاي بزرگتر که به صورت اتومات فعاليت ميکردند، در تمام نواحي افزايش يافت و کساني که از اولين کاربران اين سيستم بودند، اذعان کردند که سود بيشتري را به دنبال بالا رفتن بازدهي محصولشان به دست آوردند.

بدون در نظر گرفتن اندازه يک کار تجاري، هر توليدکننده محصولات غذايي بايد بداند که چه مقدار ماده خام وارد کارخانهاش ميشود و چه مقدار محصول نهايي بيرون ميآيد. اين مساله، اهرمي است که به کمک آن ميتوان فهميد سود به چه اندازه است. هيچ راه بهتري براي کنترل چنين معادلهاي وجود ندارد و بهتر است وزن همه مواد خام ورودي به کارخانه اندازهگيري، ثبت و آناليز شده و اين کار براي محصول خروجي نيز انجام شود. به همين دليل است که بولر اخيرا (Buhler Insights based Yield Management System (YMS را راهانداري نموده که از ابتدا هدف آن، بهکارگيري در صنعت آسياباني بوده است. YMS همه مواد ورودي به کارخانه را اندازهگيري کرده و دادهها را براي آناليز به Buhler Insights ميفرستد.

توليدکنندگان حالا دادهها را در اختيار دارند و ميتوانند دستورالعمل را تغيير داده و ببينند اين کار چه تاثيري روي بازدهي محصول نهايي ميگذارد. آنها ميتوانند بازدهي را ارزيابي کرده و خطوط توليد را مقايسه کنند تا ببينند کدام دستگاهها بهترين بازدهي را در نواحي جغرافيايي مختلف دارند و همه اين اتفاقها به صورت همزمان روي ميدهد.

 

آناليز سريع

يکي مهمترين مزاياي YMS اين است که به سرعت دادهها را جمعآوري و آناليز ميکند. اين يعني توليدکنندگان به سرعت بازخورد را در مورد چگونگي تغيير در پارامترهاي توليد و بازدهي محصول دريافت ميکنند. آلارمها يا زنگهاي هشداري را ميتوان تنظيم کرد تا اگر بازدهي کمتر از مقدار مورد نظر بود، اپراتورها آلارم را دريافت کرده و تنظيمات را سريعا انجام دهند. ارائه داده را نيز ميتوان سفارشيسازي کرد. فروشندگان اين توانايي را دارند که دادههاي به دست آمده را بررسي کرده و سپس آن را براي کسي که نياز دارد، بفرستند. مجري اصلي، مدير کارخانه، آسيابان و اپراتور نيز همان اطلاعات را همزمان دريافت کرده و بدين ترتيب همگي ميتوانند با يکديگر در تصميمگيريهاي کليدي، شرکت داشته باشند.

همانطور که ميدانيم، توليدکنندگان محصولات غذايي، جامعهاي متنوع دارند و هيچ شباهتي ميان بخشهاي مختلف محصولات غذايي ديده نميشود. در حالي که بولر بر اين باور است که YMS و عملکرد افزودهاي که براي توليدکنندگان فراهم ميآورد، مورد توجه بسياري از توليدکنندگان محصولات غذايي است اما هدف اوليه، تمرکز بر کارخانههاي آسياب کوچک و معمولا خانوادگي در آسيا، آفريقا و هند است. احتمال ميرود اين توليدکنندگان در دهههاي آينده بيشترين رشد اقتصادي را در حوزه خودشان داشته باشند.

Gernot Ruppert، مدير محصول بولر بيان ميکند: نکته مثبت در مورد YMS اين است که نيازي نيست راه حلي اتوماتيک داشته باشيد، همه چيزي که نياز داريد تجهيزاتي تخصصي مانند Tubex Pro از بولر يا Buhler Insights است. اين يعني کمپانيهاي کوچکتر قادر خواهند بود به آساني از ثبت دستي داده به سيستمي انتقال پيدا کنند که به اين ترتيب ميتوان ميزان توليد را در هفته گذشته، ماه گذشته و غيره مشاهده نمود و مقايسه کرد که چه چيزي با توجه به دستورالعمل و پروسهاي بهخصوص توليد شده است. YMS يعني ميتوانيد به گذشته برويد و ببينيد چه چيزي را در چه زماني و چگونه توليد کردهايد. نصب اين سيستم ميتواند با استفاده از دادههاي جديدي که به دست ميآيد، منجر به بهبود حدودا يک درصدي در بازدهي محصول شود. بولر قصد دارد در اواسط سال آينده به تغيير و بهبود YMS بپردازد تا مشتريان بزرگتر که ممکن است کمپانيهاي اتوماتيک داشته باشند نيز از آن استفاده کنند. ميتوان ديد که اين نياز بين مشترياني وجود دارد که از قبل داراي سيستم مانيتورينگ بودهاند اما ميخواهند شفافيت بيشتري را در کارشان فراهم کنند.

وي ميگويد: براي مثال ما مشترياني داريم که چندين کارخانه در موقعيتهاي مختلف دارند و بعضي از اين کارخانهها داراي تجهيزات بولر هستند و بعضي ديگر اين تجهيزات را ندارند و بعضي هم اصلا به تجهيزات اتوماتيک مجهز نيستند. اين مشتريان تمايل دارند Buhler Insights YMS را داشته باشند تا بتوانند بازدهي محصولات را در کارخانههايشان مشاهده و مقايسه کنند.

قدرتمندترين عملکرد YMS، روشي است که به Buhler Insights لينک ميشود.Buhler Insights  پلتفرمي آنلاين است که مشتريان را قادر ميسازد دادهها و اطلاعات را از کارخانهشان جمعآوري کنند. اين داده در سرورهايي امن در Microsoft Azure Cloud ذخيره ميشود. Buhler Insights توانايي قدرتمند آناليز و نمايش داده را فراهم ميآورد و هدف آن افزايش شفافيت پردازش توليد است و اين پتانسيل را ايجاد ميکند تا بتوان ميزان بهرهوري را مشاهده کرد. امروز، 85 درصد از ماشينهاي بولر ميتوانند به Buhler Insights متصل شده و از آناليز دادهها و ديگر تواناييهاي آن بهره ببرند و بازدهي محصول و کيفيت آن را ارتقا بخشند. بخشي از اين پروسه شامل استفاده از دادههاي قديمي براي محاسبه پارامترهايي است که بسيار مفيدند. بنابراين هرچه YMS عملکرد بيشتري داشته باشد، الگوريتم آناليز داده بهرهورتر خواهد شد. زماني که دادههاي مربوط به بازدهي کافي را در اختيار داشته و بتوانيم موارد خلاف قاعده را شناسايي کنيم، قادر خواهيم بود تا بهتر به ربط دادن دادهها پرداخته، پارامترها را آناليز کرده و بازخورد مورد نياز مشتري را در مانيتورينگي که انجام ميدهيم فراهم آوريم. ايده اين کار اين است که هرچه الگوريتم بهرهورتر باشد، منجر به بازدهي بيشتر شده و در نتيحه سودآوري نيز افزايش مييابد.

با افزايش يهرهوري در جوامع توليدي که دسترسي به آنها سخت است، بولر يک قدم به هدف دستيابي به ثبات تا سال 2025 نزديکتر خواهد شد.