ارسال به دوست  نسخه چاپي 

در گفت‌وگو با رئیس کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران مطرح شد:

مردمی کردن یارانه‌ها و آزادسازی زنجیره گندم، آرد و نان، تنها راه رشد صنعت و کنترل فساد است

ایجـاد انحصـار و پرداخـت یارانـه، راه حلـی اسـت که دولـت در موقـع بـروز جنـگ تحمیلـی بـرای کمـک بـه معیشـت مردم انتخـاب کرد و آن را در وضعیت بحرانی، روشـی بـرای اطمینـان از امنیـت غذایـی مـردم در نظـر گرفـت. متأسـفانه پـس از پایـان جنـگ تحمیلـی، ایـن رویـه ادامه پیـدا کـرد و روز بـه روز به میـزان یارانه تخصیصـی به این زنجیـره با هـدف ارزان نگه داشـتن نـان، افزوده شـد لکن نتیجـه آن ایجاد فسـاد و نرسـیدن یارانه به دسـت مردم بود و علاوه بر آن به علـت ادامـه انحصـار و دخالت بیـش از حد در ایـن زنجیره، سـبب‌سـاز نارضایتـی در بین کشـاورزان، آسـیابان‌ها و نانوایـان شـد و دولـت هم کـه یارانـه هنگفتی پرداخـت مـی‌کنـد اما همـه آن به دسـت مـردم نمـی‌رسـد، از ایـن وضعیت راضی نیسـت و مهم‌تـر از همه مردم‌انـد کـه نـه نـان بـاکیفیت مـی‌خورنـد و نـه هزینه کمـی پرداخـت مـی‌کنند.

 

 

در ایـن خصـوص، بـا دکتـر حسـین یزدجـردی، رئیس هیأت مدیره شرکت آرد تابان و رئیـس کانـون انجمن‌هـای صنفـی صنایـع آرد ایـران، گفت‌وگویی داشـتیم کـه در ادامـه می‌خوانیـد.

وی بـا بیان اینکـه اعتباری که دولت صـرف یارانه می‌کند، بـه هـدف اصلی‌اش نمی‌رسـد، اظهـار کرد: هـدف دولت از اختصـاص یارانه، این اسـت که نان ارزان و باکیفیت در دسـترس مـردم باشـد امـا این هـدف محقـق نمی‌شـود و ایـن یارانه محل ایجـاد رانت و فسـاد در زنجیره گندم، آرد و نان شـده اسـت.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران با اشاره به اجرای مرحله اول طرح مردمی کردن اقتصاد از سوی دولت گفت: در حال حاضر، یارانه بخش صنف و صنعت و نان‌های ماشینی و حجیم و نیمه‌حجیم حذف شده اما یارانه آرد خبازی نان‌های سنتی، برقرار است. افزایش بی‌رویه قیمت آرد مصرفی در صنعت و نان‌های ماشینی و حجیم و نیمه‌حجیم باعث گرانی بیش از اندازه محصولات تولیدی آنان شده و به دلیل این گرانی، با عدم اقبال مصرف‌کنندگان مواجه شده‌اند به طوری که میزان تولید آن‌ها نسبت به سال گذشته از نصف هم کمتر شده است. مردمی کردن یارانه‌ها و آزادسازی در زنجیره گندم، آرد و نان باید با یک سیاست یکپارچه و در یک زمان واحد عملی گردد. این اقدام بزرگ نیاز به زیرساخت‌ها و تمهیدات سنجیده و عاقلانه قبل از اجرای طرح دارد و برای موفقیت آن باید کاملاً سنجیده عمل شود. گام اول این است که باید با شفافیت کامل مردم را در مورد ادامه روند سیاست‌های انحصار و سوبسید و مضرات آن کاملاً روشن کرد و مردم را اقناع نمود که ادامه این روش به صلاح خود آن‌ها است. در گام دوم، نهـاد مجـری طـرح (در ایـن مـورد وزارت جهـاد کشـاورزی) باید همفکری و مشـارکت دسـت انـدرکاران اصلی را در طراحـی و برنامـه‌ریـزی اجـرای ایـن اقـدام مهم جلـب نماید به طوری کـه طرحـی مهیـا شـود که همـه دسـت انـدرکاران اصلی (کشاورزان، آسـیابانان، نانوایـان، اقتصاددانـان، دانشـگاهیان و مقامـات اجرایـی کشـور) نـه تنهـا بـه توافـق برسـند بلکـه خود را شـریک اجـرای طـرح تلقـی کننـد. اینکـه مسـئولینی کـه خـود فکر می‌کننـد عقل کل هسـتند، در اتـاق دربسـته طرحی تهیه نمایند که دسـت اندرکاران اصولاً از آن خبر نداشـته باشـند، عاقبـت خوشـی برای این طـرح ملی به بـار نمـی‌آورد. در مرحله بعـدی بایـد به مـردم اطمینان داده شـود که قرار نیسـت سـفره آنـان کوچـک شـود. کل یارانـه‌ای کـه دولـت به ایـن منظور می‌پـردازد، بایـد با روشـی متوازن و صحیح به حسـاب مـردم ریخته شـود. قبـل از اجـرای طـرح، مـردم هم بایـد اطمینان پیـدا کنند کـه هـدف صرفـاً مردمی‌سـازی یارانه زنجیـره گنـدم، آرد و نان اسـت و قـرار نیسـت که بـه سـفره آنان لطمـه‌ای وارد شـود.

دکتر یزدجردی در پاسخ به ادعاهای تورم‌زا بودن پرداخت یارانه مستقیم نان به مردم، واکنش نشان داد و گفت: برخی اقتصاددان‌ها قائل به تورم‌زا بودن اختصاص یارانه مستقیم به مردم هستند، این حرف احتمالاً صحیح است اما میزان تورم حاصل از آن در مقابل تورم بسیار زیادی که هم‌اکنون در کشور وجود دارد، عدد بالایی نیست. تورم فعلی را در نقاط اصلی آن باید چاره کرد نه صرفاً در مورد نان.

وی اضافه کرد: قبل از اجرای کامل طرح، لازم است دولت در خصوص تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به صورت در اختیار گذاشتن یک‌ماهه گندم مصرفی کارخانه‌های آردسازی و دریافت بهای آن در بلند‌مدت یا در مورد نانوایی‌ها به روشی که در سال 1389 عمل شد، طوری برنامه‌ریزی کند که خللی در تأمین نان مردم به وجود نیاید.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران با بیان اینکه برای کنترل فساد سیستمی موجود، دولت ناگزیر به رقابتی کردن قیمت‌ها است، اظهار کرد: مرحله اول با طرح هوشمندسازی فروش نان آغاز و دستگاه‌های کارتخوان هم در خبازی‌ها نصب شد اما متأسفانه این طرح نواقصی داشته و کارایی لازم را ندارد. به علاوه، فروش نان به اتباع خارجی در این طرح هنوز مشکلاتی دارد و شنیده‌ایم که دولت در نظر دارد کارت فروش نان کسانی را که کارت بانکی همراه ندارند، به نانوایی‌ها بدهد اما با تمام احترامی که برای نانوایان قائل هستم، ارائه کارت نان به خبازی‌ها را صحیح نمی‌دانم چرا که فروش واقعی نان، قابل رصد نخواهد بود و بهتر بود قبل از اتخاذ این تصمیم، از تجربه و تخصص صنف استفاده می‌شد. وقتی کار به سازمانی سپرده می‌شود که تجربه خاصی در حوزه آرد و نان ندارد (وزارت اقتصاد) تصمیمات، عواقب خوبی نخواهد داشت و این اقدامات، کمکی به شفاف‌سازی در صنف و صنعت نخواهد کرد و در این میان، فقط سودی کلان نصیب شرکت سازنده کارتخوان شده است!

‌دکتر یزدجردی خاطرنشـان کـرد: تنهـا راه رشـد و توسـعه تولیـد در صنعـت گنـدم، آرد و نـان، رقابتـی کـردن نـرخ‌هـا اسـت که دسـتاوردش تعدیـل قیمـت بـه نفـع مصـرف‌کننـده و رشـد کیفیـت محصولات خواهـد بـود.

 

امیدواریـم با یکسان‌سـازی نـرخ، در سـال آینده شـاهد برگزاری نمایشـگاهی در سـطح بین‌المللی باشیم

رئیس هیأت مدیره شرکت آرد تابان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه نمایشـگاه، محل عرضه توانمندی‌های شـرکت‌ها و بسـتری برای تعامـل مدیران واحدهای صنعتی اسـت، گفـت: برگـزاری نمایشـگاه، اتفاقی مبـارک و ضروری اسـت. در جوامع بین‌المللی، همـواره نمایشـگاه‌ها برگـزار می‌شـوند و خروجـی قابـل قبولـی دارنـد امـا در خصـوص نمایشـگاه صنعـت غلات، آرد و نـان در کشـور مـا، همان‌گونه کـه می‌دانید، شـرایط حاکم بر کسـب‌وکار در زنجیـره گنـدم، آرد و نـان، موجـب شـده اسـت نمایشـگاه، پویایی لازم را نداشـته باشـد. وقتی در بازار، رقابتی وجود نداشـته باشـد، انگیـزه‌ای بـرای حضـور در نمایشـگاه نخواهـد مانـد و در ایـن سیسـتم، حضور در نمایشـگاه برای مـا یـادآور دوران خوش گذشـته است.

وی افـزود: تـا زمانـی کـه در تجـارت، صنعـت و تولیـد، رقابـت نباشـد، کیفیـت محقـق نخواهـد شـد.

دکتـر یزدجردی در پایـان ابراز امیدواری کرد کـه با اجرای کامل طـرح مردمی‌سـازی یارانه‌هـا و رقابتی کـردن زنجیره گنـدم، آرد و نـان در سـنوات آتـی، شـاهد برگـزاری نمایشـگاهی در سـطح بین‌المللـی باشـیم کـه شـرکت‌کنندگان در فضـای رقابتـی، بـه ارائـه دسـتاوردها و محصولات تولیدی‌شـان بپردازنـد و در جهت تولیـد، فـروش و تجـارت، رقابتـی عمل کنند.

 

خبرنگار: ندا کاظمی ترکی