ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی اداره کل سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به گلایه برخی کارگران نانوایی مطرح کرد:

با ارائه مستندات در چارچوب قانون با کارفرمای متخلف برخورد خواهیم کرد

مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی اداره کل سازمان تأمین اجتماعی گفت: تمامی خبازی‌های سنتی مشمول بیمه اجباری بر اساس قانون سازمان تأمین اجتماعی هستند.

 

محمد محمدی در گفتوگوی اختصاصی با نگاه هستی گفت: کارفرمایان واحدهای نانوایی مشمول معافیت بیمه 5 نفر از کارگران خود هستند و کارفرمایان موظف به بیمه کارگران خود هستند.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی شرایطی را برای نانوایان سنتی مهیا کرده است که طی آن نانوایان و کارفرمایان مشمول بیمه باشند.

محمدی با اشاره به اینکه برخی از کارگران نانوایی نسبت به عدم بیمه از سوی کارفرمایان گلهمند هستند، بیان کرد: از آنجایی که بازرسی واحدهای نانوایی دورهای نیست، ملاک ما لیست کارفرمایان است چرا که خبازیها جزو کمک دولت هستند. متأسفانه در طرح کمک دولتها بخشی از لیستها غیرواقعی هستند که این موضوع منجر به ایجاد تخلفات شده است و اگر نانوایی در چارچوب ماده قانون 47 کارگران خود را بیمه نکند طبق قانون از آن واحد نانوایی، بازرسی میشود.

مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی اداره کل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه کارگران نانوایی نگران ازدسترفتن موقعیت شغلی خود نباشند، تصریح کرد: چنانچه برای ما محرز شود که کارفرما تخلف کرده است تمام حق بیمه و سهبرابر حق بیمه از آن کارفرما دریافت میشود. کارگران میتوانند  بهصورت ناشناس به پرتابل سازمانی شعبات مراجعه و شکایت خود را مطرح کنند. وی افزود: انتظار داریم کارفرمایان لیست بیمه کارگران شاغل را ارائه دهند.