ارسال به دوست  نسخه چاپي 

جمعه، مدیرعامل آرد شمس گرگان:

واقعی‌سازی نرخ، تنها راه بلوغ صنعت آرد

منتظر نهایی شدن سیاست دولت در اجرای مردمی کردن اقتصاد و ایجاد رقابت در عرصه تولید آرد هستیم.

 

جمعه، مدیرعامل آرد شمس گرگان با ذکر مطلب فوق افزود: یکسان و واقعی شدن نرخ آرد، همواره مطالبه صنعتگران حوزه آرد بوده است و امیدواریم با سرعت بیشتری سیاستهای دولت در این راستا اجرا شود تا صنعتگران نیز با انگیزه بیشتر به تولید و عرضه منطقی محصول در بازار رقابتی بپردازند.

وی با بیان اینکه در شرایط موجود و با استانی شدن خرید گندم در کشور، کارخانهها با افت فروش مواجه شدهاند، اظهار کرد: محدود کردن واحدهای صنعتی به فروش آرد از محل سهمیههای دولتی آن هم در شرایط موجود که تورم چند برابر شده و دستمزد آسیابانی تغییر نکرده است، موجب رکود و بیانگیزگی و متضرر شدن صنعت آرد میشود و تقاضای ما از دولت، چارهاندیشی و تسریع در اجرای سیاستهای واقعیسازی نرخ است.